• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Ugotavljanje in vrednotenje znanja na Portugalskem

ERASMUS+ AKREDITACIJA  2021-2027

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je nosilec Erasmus+ akreditacije za obdobje od 2021 do 2027.

Svetovalke iz devetih slovenskih LU so se od 28. marca do 2. aprila 2022 v okviru akreditacije ZiSSS – Erasmus+ KA1 udeležile študijskega obiska na Portugalskem. Spoznavale so tamkajšnje področje svetovanja in ugotavljanja ter vrednotenja znanja odraslih.

 

Na Portugalskem si zadnja leta zelo prizadevajo, da bi povečali kompetence in kvalifikacije odraslih ter s tem izboljšali zaposljivost, zmanjšali funkcionalno nepismenost in izboljšali ter približali izobrazbeno strukturo evropskemu nivoju. S tem namenom so leta 2016 ustanovili centre za kvalifikacije – Qualifica. Tam svetovancem pomagajo učinkovito upravljati s kariero, se vrniti v sistem izobraževanja, lajšati prehod med šolo in trgom dela, zaposlitvijo in brezposelnostjo, različnimi delovnimi mesti ter zaposlitvijo in upokojitvijo. Naloga udeleženca v centru Qualifica je, da napiše portfolijo – zgodbo svojega življenja z refleksijo. Portfolijo vsak zagovarja pred strokovno komisijo (STEAM), kjer dokaže tako poznavanje splošno teoretičnih vsebin kot strokovno znanje in pridobi certifikat. Gre za nadgradnjo našega sistema NPK, saj posamezniku v tem postopku omogočijo tudi nadaljnje formalno izobraževanje.

Svetovalke iz Slovenije smo želele spoznati tudi delovanje teorije v praksi. Zato smo obiskale enega od centrov Qualifica (Vila Das Aves). Tam smo se podrobneje seznanile s katalogi znanj in opisniki kompetenc, s pomočjo katerih vrednotijo posameznikov portfolijo. Ugotovile smo, da imamo svetovalke v Sloveniji in na Portugalskem podobne strokovne pristope in metode dela. Razlika se kaže v tem, da svetovanec, ki vstopi v postopek certificiranja na Portugalskem, pridobi stopnjo izobrazbe in ne le poklicne usposobljenosti, kot je praksa v Sloveniji.

 

Spoznale smo, da je ena od splošnih kompetenc, ki jo na Portugalskem visoko vrednotijo, tudi aktivna vključenost v družbo, tj. aktivno državljanstvo. To se povezuje z zgodovino Portugalske, njenim prehodom iz totalitarističnega sistema v demokracijo. Slednje se odraža tudi v izobraževalnem sistemu in odnosu države ter civilne družbe do pridobivanja izobrazbe. V praksi smo odsev »aktivne demokracije« lahko opazile med obiskom centra Qualifica, kjer je na nas močan vtis pustila skupna pisarna ravnateljice centra in strokovnih delavcev.

Naša predavateljica Maria Antónia je poudarila, da se na vseh nivojih delovanja posebej osredotočajo na razvijanje kritičnega mišljenja, ki je po njenih besedah ključni element vseh kompetenc. Na to opozarjajo tudi z napisi in fotografijami velikih mislecev v prostorih šole.

S premišljenimi vprašanji, ki jih svetovalci načrtno pripravimo in prilagodimo posameznemu svetovancu, lahko dosežemo kritično mišljenje, kar je odlično izhodišče za načrtovanje postopkov vrednotenja. Vsi svetovalci razpolagamo z istimi vprašalniki, orodji in pripomočki, od naše inovativnosti in kritičnega pristopa pa je odvisno, kako jih bomo uporabili. Na tem mestu je ključna kompetenca inovativnost posameznega svetovalca. Tako lahko poišče načine vrednotenja, ki presežejo uporabo že pripravljenih orodij in pripomočkov.

 

Inovativni svetovalec razume postopek svetovanja in vrednotenja kot aktivnost, v kateri je dovolj prostora za inovativne pristope vrednotenja, za razumevanje potreb svetovancev v povezavi s potrebami zunanjega okolja in za spodbujanje kritičnega mišljenja, s katerim svetovanci lahko vidijo in »poletijo dlje«.


Nazaj na Novice